Co je MAP

Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice

Jedná se o název projektu, který se primárně zaměřuje na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko.  Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současný projekt – MAP pro ORP Hořice IV, reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008285 zahájil svoji realizaci v prosinci 2023 a navazuje na roční projekt MAP pro ORP Hořice III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023091, který se věnoval především plánování na roku 2024 a 2025 a aktualizaci Dokumentu MAP, dále na čtyřletý projekt MAP II (11/2018 -10/2022), který byl orientován i na implementační aktivity, a projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech –  MAP I (2/2016 – 12/2017).

Realizátorem projektů MAP je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích a je zastoupena předsedkyní zastupující DSO Mikroregion Podchlumí Mgr. Janou Němečkovou.

Projekt MAP pro ORP Hořice IV je financován z OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský), předchozí 3 projekty byly financovány z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – spolufinancován EU /finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)/.

 

Co je MAP IV

Cílem projektu je prohlubování a podpora spolupráce v oblasti plánování a sdílení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Hořice, dále podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků jak ve vzdělávání se, tak wellbeingu a naplňování akčních plánů na roky 2024 a 2025 dílčími aktivitami zaměřenými na všechny cílové skupiny.

V projektu budou opět aktivní členové pracovní skupin, z nichž většina pokračuje již od projektu MAP II a jedná se nadšené učitele a odborníky, jejich výstupy budou přenášeny a aplikovány do území.  Pracovní skupina pro rovné příležitosti vede odborné diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a řešení přechodů ve vzdělání (MŠ/ZŠ, ZŠ/ZŠ). Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Cílem pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Nedílnou součástí členů pracovním skupin je zapojení se do procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Jsme realizátory projektu, který chce systematickou podporou spolupráce aktérů v území napomáhat jejich vzájemnému propojování. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se na výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách a na wellbeing, díky němuž posílíme kvalitní prostředí zajišťující adekvátní podmínky pro vzdělávání a zdravý vývoj jedince.

 

Zápis ŘV 13.2.2024

Jednací řád ŘV 13.2.2024

Statut ŘV 13.2.2024

Organizační struktura 13.2.2024

 

MAP III

Chceme zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podpořením spolupráce všech aktérů ve vzdělávání spolu se začleněním dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb.

Cílem projektu MAP III byl především sběr dat, akční plánování a sdílení. Díky těmto aktivitám máme aktualizovaný Dokument MAP pro ORP Hořice do roku 2025. Vznikly nové akční plány pro roky 2024 a 2025. V neposlední řadě jsme se zaměřili na zhodnocení dosavadního působení MAPů v území, tj. od roku 2016 do roku 2023, jehož výstupem je Evaluační zpráva, do které se zapojili a přispěli svými odpověďmi všechny zapojené cílové skupiny a členové realizačního týmu.

Aktivní byli i členové pracovních skupin (čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ke vzdělávání), kteří se spolupodíleli na aktualizaci dokumentů a  plánování akčních plánů na následující roky. Členové těchto skupin jsou převážně nadšení učitelé a odborníci pokračující z MAP II.

Dokumenty ke stažení MAP III

Zápis ŘV 21.11.2023

Zápis ŘV 25.9.2023 per rollam

Zápis ŘV 24.9.2023 per rollam

Zápis ŘV 22.6.2023

Zápis ŘV 23.1.2023

Jednací řád ŘV 23.1.2023

Statut ŘV 23.1.2023

 

MAP II

Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II byl zaměřen na aktivní práci v pracovních skupinách, jejichž členy byli nadšení učitelé a odborníci na témata jako je čtenářská a matematická gramotnost nebo rovné příležitosti ke vzdělávání.

Obsahem práce pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost byla výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji předmětné gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí bylo plánování takových aktivit, do kterých je možné začlenit i oblast digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

Pracovní skupina rovných příležitostí vedla odborné diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Zároveň  pracovala na možných řešení přechodů ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, ZŠ/SŠ (popř. víceletá gymnázia).

V rámci projektu MAP II bylo zrealizováno nespočet zajímavých témat přednášek a seminářů pro osvětu veřejnosti, pedagogů a vedení škol. Byla navázána vzájemná spolupráce škol, a to i se středními, které mají co nabídnout. Byly hledány cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměřili jsme se i na vzájemné učení a výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Dokumenty ke stažení MAP II

Jednací řád 4.2.2019

Statut ŘV 2019 4.2.2019

Zápis z jednání řídícího výboru 4. 2. 2019

Projektovy zamer_formular

Zápis z jednání řídícího výboru 11.11.2019

Zápis ŘV per rollam 18.12.19/dodatek k zápisu ŘV z 11. 11. 2019

Vyzva_MRR_vyhlaseni 31. 3. 2020

Zápis ŘV 21.5.20 per rollam

Zápis z jednání řídícího výboru 11. 6. 2020

Zápis z jednání řídícího výboru 23.9.2020MAP_Analyticka cast_ver 2.0_23-9-2020_podepsano

Zápis z jednání řídícího výboru 4.12.2020MAP_strategická část_ver 2.0_4-12-2020_podepsano

Zápis z jednání řídícího výboru 24.2.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 24.6.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 29.11.2021

Zápis z jednání řídícího výboru 14.1.2022

Zápis z jednání řídícího výboru 8.4.2022

Zápis_z_jednání_řídícího_výboru_6.6.2022

Zápis ŘV 16.9.2022 per rollam

Zápis z jednání řídícího výboru 24.10.2022

 

Dokumenty MAP

2020

Analytická část dokumentu MAP: MAP_analyticka cast

Přílohy analytické části dokumentu MAP:

Příloha 1_Řízení procesu MAP_final

Příloha 2_Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů_final

Příloha 3_SWOT_3_analýza_final

Příloha 4_Analýza problémů, příčin, návrhy řešení_final

Příloha 5_ Analýza zainteresovaných stran, Analýza rizik

Příloha 6_Dohoda o prioritách

Vize rozvoje vzdělávání v ORP Hořice do roku 2023 – SR_Vize

Priority rozvoje vzdělávání, cíle a opatření do roku 2023 – SR_priority, cíle, opatření

Strategická část dokumentu MAP

Roční akční plán 2020

2021

Roční akční plán 2021

2022

Analytická část dokumentu MAP: MAP_analyticka cast

Přílohy analytické části dokumentu MAP:

Příloha 1_Řízení procesu MAP_final

Příloha 2_Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů_final

Příloha 3_SWOT_3_analýza_final

Příloha 4_Analýza problémů, příčin, návrhy řešení_final

Příloha 5_ Analýza zainteresovaných stran, Analýza rizik

Příloha 6_Dohoda o prioritách

Příloha 7 Komunikační plán a konzultační proces

Strategická část dokumentu MAP

Roční akční plán 2022

2023

Akční plán 2023

 

Zpravodaj

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj_2021_jaro

Zpravodaj_2021_podzim_krouzky_Horice

Elektronicky_casopis 1_2022

Elektronicky_casopis_krouzky_2022-2023

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
31
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Malá digitální univerzita - školení DIGI BEZ DIGI
04. 06. 2024    
16:00 - 18:00
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice IV proběhne školení pro pedagogy mateřských škol na téma DIGI BEZ DIGI. termín: 4.6.2024 od [...]
Komunikace s rodiči
05. 06. 2024    
9:00 - 14:30
Přijměte pozvání na seminář vedený psychologem a psychoterapeutem PhDr. Davidem Čápem, Ph.D. na téma Komunikace s rodiči, který proběhne 5.6.2024 od 9:00 do 14:30 v Hořicích. Místo [...]
Events on 30. 05. 2024
Events on 04. 06. 2024
Events on 05. 06. 2024
Komunikace s rodiči
5 Čvn 24
#_TOWN