Organizační struktura

MAP IV

MAS Podchlumí, z. s. je zastoupena svojí předsedkyní zastupující DSO Mikroregion Podchlumí Mgr. Janou Němečkovou, které se zodpovídá hlavní manažer MAS. Hlavní manažer MAS je potom nadřízený projektovému manažerovi MAP IV.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hořice.

Řídící výbor si zvolí svého předsedu a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Realizační tým

Administrativní tým

Projektový manažer: Mgr. Zdeňka Novotná

Finanční manažer: Ing. Helena Kráčmarová

Administrativní pracovník: Ing. Petra Barešová

Odborný tým

Koordinátor odborného týmu a pracovník pro komunikaci: Mgr. Zdeňka Novotná

Koordinátor MAP a analytik: Mgr. Kristýna Švůgerová

Koordinátor implementace: Ing. Tereza Šubrtová, Ing. Petra Barešová

 

Pracovní skupiny /aktualizováno 14.2.2024/

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ

1. Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a vyjadřují se k výstupům z odborných pracovních skupin. Pracovní skupina pro financování by měla řešit a navrhovat případné variantní zdroje financování pro aktivity ve SR MAP a v akčních plánech (státní rozpočet, rozpočet kraje, rozpočty obcí, rozpočty škol, jiné zdroje). Výstupy z jednání jsou předkládány PS formou doporučení řídícímu výboru.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ:

 • Ing.arch. Martin Pour – starosta města Hořice (místní lídr/expert)
 • Mgr. Jan Sezima – ředitel ZŠ a MŠ Na Daliborce
 • Milan Tobolka – starostce obce Cerekvice nad Bystřicí
 • JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk – odborník – zástupce veřejnosti

2. Pracovní skupina a pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY:

 • Mgr. Jan Horák (místní lídr/expert)
 • Mgr. Jana Novotná (místní lídr/expert)
 • Stanislava Najmanová
 • Mgr. Markéta Dvořáková
 • Bc. Kateřina Václavíková

3. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina se věnuje tématu rovných příležitostí a řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ apod.). Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Posuzuje soulad aktivit v akčních plánech se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Popisuje stávající stav této problematiky v území, popisuje příčiny tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Pracovní skupina se podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY:

 • Mgr. Pavel Kubíček (místní lídr/expert)
 • Kristýna Svobodová
 • Mgr. Lukáš Nálevka

4. Pracovní skupina OTISK

Cílem pracovní skupiny je podpora EVVO se zaměřením na poznávání přírody a jejich zákonitostí,  místního patriotismu, ekologie, soulad s místem a přírodou.  Díky projektu bude podpořeno i místně zakotvené učení.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

 • Mgr. Dana Janková (místní lídr/expert)
 • Mgr. Lucie Westfálová
 • Bc. Jana Landová
 • Mgr. Markéta Fojtíková
 • Mgr. Martin Fikar

MAP III

MAS Podchlumí, z. s. je zastoupena svojí předsedkyní zastupující DSO Mikroregion Podchlumí Mgr. Janou Němečkovou, které zodpovídá hlavní manažer MAS (vedoucí pro realizaci SCLLD). Hlavní manažer MAS je potom nadřízený hlavnímu manažerovi MAP III.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hořice.

Řídící výbor si zvolil svého předsedu Ing.arch. Martina Poura a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

ŘV MAP III navazuje na svou činnost z předchozích projektů MAP, zůstává z části v původním složení a je doplněn o nově povinné zástupce.

Realizační tým

Administrativní tým

Hlavní manažer projektu, manažer odborného týmu: Mgr. Zdena Novotná

Finanční manažer projektu: Ing. Helena Kráčmarová

Odborný tým

Koodinátor MAP: Mgr. Kristýna Švůgerová

Evaluátor: Mgr. Karel Turek

Analytik: Mgr. Zdena Novotná

Pracovní skupiny

1. Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Navrhuje také systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže škol.

Členové pracovní skupiny pro financování:

 • Ing.arch. Martin Pour (místní lídr/expert)
 • Ing. Kateřina Burianová
 • Mgr. Jan Sezima
 • Milan Tobolka
 • JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

2. Pracovní skupina a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti:

 • Stanislava Najmanová (místní lídr/expert)
 • Mgr. Jan Horák (místní lídr/expert)
 • Mgr. Lucie Westfálová

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti:

 • Mgr. Jana Novotná (místní lídr/expert)
 • Mgr. Markéta Dvořáková
 • Bc. Kateřina Václavíková

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina se věnuje tématu rovných příležitostí a řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ apod.). Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Posuzuje soulad aktivit v akčních plánech se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Popisuje stávající stav této problematiky v území, popisuje příčiny tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Pracovní skupina se podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti

 • Mgr. Pavel Kubíček (místní lídr/expert)
 • Eva Pavlová
 • Kristýna Svobodová
 • Mgr. Lukáš Nálevka

_______________________________________________________________________________________

MAP II (aktualizováno k 10/2022)

MAS Podchlumí, z. s. je zastoupena svojí předsedkyní zastupující DSO Mikroregion Podchlumí Mgr. Janou Němečkovou, které zodpovídá hlavní manažer MAS (vedoucí pro realizaci SCLLD). Hlavní manažer MAS je potom nadřízený hlavnímu manažerovi MAP II.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hořice.

Řídící výbor si zvolil svého předsedu Aleše Svobodu a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

ŘV MAP II navazuje na svou činnost z předchozího projektu MAP, zůstává z části v původním složení a je doplněn o nově povinné zástupce.

Realizační tým

Administrativní tým

Hlavní manažer projektu: Mgr. Zdena Novotná

Finanční manažer projektu: Ing. Helena Kráčmarová

Odborný tým

Koodinátor MAP: Mgr. Kristýna Švůgerová

Analytik: Mgr. Zdena Novotná

členové PS, koordinátoři škol, Experti MAP

Implementační tým

Koodinátor implementace: Mgr. Dana Janková

Analytik: Mgr. Zdena Novotná

Experti implementace

Pracovní skupiny

1. Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Navrhuje také systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže škol.

Členové pracovní skupiny pro financování:

 • Aleš Svoboda
 • Ing. Kateřina Burianová
 • Mgr. Roman Chalupa
 • Milan Tobolka
 • JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
 • Ing. Helena Kráčmarová

2. Pracovní skupina a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti:

 • Stanislava Najmanová (místní lídr/expert)
 • Mgr. Jan Horák (místní lídr/expert)
 • Mgr. Lucie Adametzová

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti:

 • Mgr. Jana Novotná (místní lídr/expert)
 • Mgr. Lucie Adametzová
 • Mgr. Lucie Nimsová

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina se věnuje tématu rovných příležitostí a řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ apod.). Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Posuzuje soulad aktivit v akčních plánech se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Popisuje stávající stav této problematiky v území, popisuje příčiny tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Pracovní skupina se podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti

 • Mgr. Pavel Kubíček
 • Eva Pavlová
 • Jan Wagneter
 • Mgr. Lukáš Nálevka
 • Ing. Tomáš Gabriel

5. Pracovní skupina místně zakotveného učení

Cílem pracovní skupiny je zrealizovat výstup v podobě pracovní pomůcky pro učitele – regionální učebnici s pracovními listy pro práci se žáky v celém rozsahu povinné školní docházky (1. – 9. třída). Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí, nové postupy a metody výuky, rozšíření školní látky o regionální specifika a zajímavosti. Členy PS jsou výborní pedagogové z území, odborníci na dané téma.

Členové pracovní skupiny místně zakotveného učení

 • RNDr. Helena Trkalová (místní lídr/expert)
 • RNDr. Lenka Bednářová (místní lídr/expert)
 • Ing. Simona Kroisová
 • Mgr. Jiří Štěpánek (místní lídr/expert)
 • PhDr. Jan Tomíček
 • PhDr. Oldřiška Tomíčková
 • RNDr. Martin Ort
 • Mgr. Tomáš Horák
 • Mgr. Václav Bukač

6. Pracovní skupina Spolu a venku

Cílem pracovní skupiny je podpora EVVO se zaměřením na poznávání přírody a jejich zákonitostí,  místního patriotismu, ekologie, soulad s místem a přírodou. Výstupy PS budou exkurze do bylinkových zahrad, přímá práce při pěstování a zpracování bylinek a také vznik metodiky, kterou budou moci školy v území využívat. Díky projektu bude podpořeno i místně zakotvené učení.

Členové pracovní skupiny Spolu a venku

 • Ing. Šárka Volfová (místní lídr/expert)
 • Bc. Martina Moličová
 • Mgr. Lucie Westfálová
 • Bc. Jana Landová
 • Mgr. Markéta Fojtíková
 • Mgr. Martin Fikar
 • Ing. Klára Scháňková (místní lídr/expert)
 • Dagmar Libertýnová
Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
31
1
2
Logopedická přednáška
20. 05. 2024    
16:00 - 17:30
Registrace na akci zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_TGppTXnqHESi3PN8qcMeqfj_NbMJp-581xZyfArgtsh2TQ/viewform?usp=sf_link
Únikové hry ve třídě
22. 05. 2024    
15:00 - 17:00
přijměte pozvání na workshop vedený Mgr. Michalem Brázdou na téma Únikové hry ve třídě, který proběhne 22.5.2024 od 15:00 v Hořicích. Místo bude upřesněno dle počtu [...]
Events on 20. 05. 2024
Logopedická přednáška
20 Kvě 24
#_TOWN
Events on 22. 05. 2024
Únikové hry ve třídě
22 Kvě 24
#_TOWN
Events on 30. 05. 2024