Organizační struktura

MAS Podchlumí, z. s. je zastoupena svojí předsedkyní Mgr. Janou Němečkovou, které zodpovídá hlavní manažer MAS (vedoucí pro realizaci SCLLD). Hlavní manažer MAS je potom nadřízený hlavnímu manažerovi MAP II.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hořice.

Řídící výbor si zvolil svého předsedu Aleše Svobodu a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

ŘV MAP II navazuje na svou činnost z projektu MAP, zůstává z části v původním složení a je doplněn o nově povinné zástupce.

Realizační tým

Hlavní manažer projektu, analytik: Mgr. Zdena Novotná

Finanční manažer projektu: Ing. Helena Kráčmarová

Koordinátorka implementace: Mgr. Dana Janková

Koodinátorka MAP: Mgr. Kristýna Švůgerová

Pracovní skupiny

1. Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Navrhuje také systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže škol.

Členové pracovní skupiny pro financování:

 • Bc. Petra Barešová
 • Aleš Svoboda
 • Ing. Helena Kráčmarová
 • Ing. Kateřina Burianová
 • Mgr. Roman Chalupa
 • Milan Tobolka
 • JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

2. Pracovní skupina a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti:

 • Stanislava Najmanová
 • Mgr. Jan Horák
 • Mgr. Lucie Adametzová
 • Mgr. Klára Morávková

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti:

 • Mgr. Jana Novotná
 • Mgr. Lucie Nimsová

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina se věnuje tématu rovných příležitostí a řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ apod.). Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Posuzuje soulad aktivit v akčních plánech se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Popisuje stávající stav této problematiky v území, popisuje příčiny tohoto stavu a navrhuje aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Pracovní skupina se podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti

 • Mgr. Pavel Kubíček
 • Jana Králová
 • Mgr. Iveta Millerová
 • Eva Pavlová
 • Ing. Tomáš Gabriel
 • Mgr. Lukáš Nálevka

5. Pracovní skupina pro místně zakotvené učení

Výsledkem práce pracovní skupiny by měl být sborník pracovních listů, který by pomáhal pedagogům v ORP Hořice s výukou některých předmětů. Důraz je kladen především na autenticitu místa, propojení událostí, zajímavostí a specifik regionu s učebními osnovami a programy jednotlivých škol. Do práce na pracovních listech se zapojili zástupci místních základních i středních škol a zástupce městského muzea Hořice. Tito se budou věnovat především oblasti historie regionu, zeměpisným a přírodovědným zvláštnostem Hořic a okolí, zaměří se na podporu čtenářské gramotnosti s ohledem na literární osobnosti se vztahem k ORP Hořice. Podstatná je orientace na lidský příběh. Záměrem je také přivést ke spolupráci další odborníky. Pedagogové a přizvaní odborníci budou zpracovávat témata s ohledem na věk žáků základních škol, tedy především na věkovou hranici 6 – 15 let. Výsledky činnosti této platformy pak realizační tým MAP II vydá a poskytne do všech škol v ORP Hořice.

Členové pracovní skupiny pro místně zakotvené učení

 • RNDr. Lenka Bednářová
 • Ing. Simona Kroisová
 • Mgr. Jiří Štěpánek
 • PhDr. Jan Tomíček
 • PhDr. Oldřiška Tomíčková
 • RNDr. Helena Trkalová
 • Mgr. Václav Bukač
 • RNDr. Martin Orct
 • Michaela Krylová
 • Julie Komárková

Místní lídři

Místní lídři jsou experti z jednotlivých pracovních skupin s přesahem svých zkušeností na celém území. Jejich setkání jsou určena pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci a reflexi lídrů napříč pracovními skupinami MAP II.

 • Mgr. Lucie Adametzová (pracovní skupina pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti) – MŠ
 • Mgr. Jana Novotná (pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti) – 2. stupeň ZŠ
 • Mgr. Jan Horák (pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti) – 1. stupeň ZŠ
Akce a události
<< Zář 2021 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3