DOKUMENTY MAP k připomínkování širokou veřejností

NÁVRH KE STAŽENÍ A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZDE

 

Připomínky je možné zasílat na e-mail: map@podchlumi.cz do 29.9. 2022

Cílem Strategického rámce je především zajistit následnou korekci akčního plánu a konkrétních aktivit, tak, aby nedocházelo k odchýlení od hlavních priorit strategie. Strategie slouží jako referenční rámec akčního plánu (vč. aktivit), jejím úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.  V této fázi ještě nejsou určovány konkrétní dílčí kroky/aktivity, ale pouze jejich „rámec“.

Popis zpracování aktualizace ANALYTICKÉ ČÁSTI DOKUMENTU MAP II:

1) Realizační tým připravil podklady k aktualizaci analytické části:
• SWOT analýzy a poznatky z druhé části projektu MAP II.
• data z dokumentů vytvořených z druhé půlky realizace projektu MAP II z analytické činnosti s aktéry vzdělávání v území MAP Hořice
o výsledky dotazníkového šetření MŠMT
o popisy potřeb každé školy
o průběžné vyhodnocování naplňování ročních akčních plánů vzdělávání na rok 2020, 2021, 2022
o informace o stávajícím stavu, inkluzivitě, čtenářské, matematické a digitální gramotnosti vč. srovnání se situací v ČR (ČŠI, PISA, TALIS aj.)
o vyhodnocení evaluací – externí Evaluace realizace projektu MAP II (2022), Evaluace pracovních skupin, Evaluace implementace MAP II a Evaluace Ročního akčního plánu 2017/2019, 2020, 2021
o výstupy Průběžných sebehodnotících zpráv z projektu MAP II
o Reflektivní zprávy jednotlivých škol
o Hodnotící zprávy ze setkání lídrů
• poznatky z aktuálních strategických plánů v rámci dokumentu Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území ORP Hořice
• informace získané z diskusí v území ORP Hořice během realizace MAP II.

2) Všechny podklady byly předloženy pracovním skupinám k diskuzi a úpravám. V pracovních skupinách došlo k revizi SWOT–3 analýz, k identifikaci problémů a jejich příčin. Z revize ovšem nevzešly podstatné změny, a proto na základě těchto poznatků nemusela být realizačním týmem revidována Analýza hlavních problémů k řešení v oblasti vzdělávání v ORP Hořice, popis jejich příčin a návrhy řešení.

3) Realizačním týmem byly dále doplňovány informace o potřebách investic ve školách jako základ pro budoucí změny ve Strategickém rámci MAP II.

4) Na základě výše uvedeného pracovní skupiny dále aktualizovaly prioritní problémy k řešení. Tyto výstupy byly podkladem pro tvorbu strategické části MAP.

Některé dílčí analýzy jsou součástí tohoto dokumentu, jiné jsou v analytické části pouze zmíněny a přiloženy jako přílohy, a ty zásadní tvoří samostatné kapitoly. Jedná se např. o SWOT-3 analýzy nebo aktualizaci hlavních problémů k řešení.

Popis zpracování aktualizace STRATEGICKÉ ČÁSTI DOKUMENTU MAP II:

Při komplexní revizi dílčích výstupů strategické části souhrnného dokumentu MAP II z června 2020 se členové PS shodli na tom, že není třeba úprav a aktualizací stejně jako tomu bylo u analytické části dokumentu MAP. Cíle a opatření definované v r. 2020 jsou i nadále důležitými cíli pro rozvoj vzdělávání na Hořicku a jejich postupné naplňování bude jako každý rok předmětem aktivit v implementační části MAP, resp. v Akčním plánu na r. 2023 tak, aby došlo v dlouhodobém horizontu k eliminaci problémů v oblasti vzdělávání v ORP Hořice.

Akce a události
Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Další články

Komunikace s rodiči

“Jak důstojně a profesionálně zvládnout i krizovou či afektovanou situaci v komunikaci s rodiči?” “Jak předcházet zbytečným nedorozuměním a jakou roli

číst více